नमस्कार !  यु. शरद जोशी फार्मर्स प्रोड्युसर कं. लि. मध्ये आपले स्वागत आहे.पाक्षिक शेतकरी संघटक - प्रकाशन वर्ष १९९२

शेतकरी संघटक: 
शेतकरी संघटक

पाक्षिक शेतकरी संघटक - प्रकाशन वर्ष १९९२

१) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०१-१९९२

२) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०२-१९९२

३) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०३-१९९२

४) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०३-१९९२

५) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०४-१९९२

६) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०४-१९९२

७) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०५-१९९२

८) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०५-१९९२

९) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०६-१९९२

१०) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०६-१९९२

११) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०७-१९९२

१२) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०७-१९९२

१३) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०८-१९९२

१४) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०८-१९९२

१५) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-०९-१९९२

१६) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०९-१९९२

१७) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-१०-१९९२

१८) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-१०-१९९२

१९) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-११-१९९२

२०) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-११-१९९२

२१) पाक्षिक शेतकरी संघटक - ०६-१२-१९९२

२२) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-१२-१९९२

---------------------------------------------------------------------------------------